en-USnl-BEnl-NL
Lichte stabiele bouwconstructies
Home
2020-09-27
 
Functies van een gebouw
Ruimtelijke organisatie van activiteiten
Een van de belangrijkste functies van een gebouw is de ruimtelijke organisatie van activiteiten. Bij het concept is het daarom belangrijk dat men een grondig inzicht heeft in de wensen van de gebruikers en de hieraan verbonden ruimtelijke consequenties. Wanneer men op zoek is naar een nieuwe huisvesting of wanneer men vaststelt dat de huidige niet langer geschikt is, dan moet goed worden nagedacht over mogelijke en wenselijke oplossingsvarianten. Bijvoorbeeld: nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding, afbreken van (een deel van) het gebouw, samenvoeging van bepaalde ruimten enz... Om ervoor te zorgen dat het gebouw: de activiteiten adequaat ondersteunt; het gewenste binnenklimaat garandeert en voldoet aan de gewenste esthetische, economische en juridische eisen en verwachtingen, moeten de eisen van het gebouw zorgvuldig in kaart worden gebracht. Dit is noodzakelijk om alternatieven tegen elkaar te kunnen afwegen en om te kunnen vaststellen of de wensen en de mogelijkheden met elkaar in overeenstemming zijn. Vrijwel nooit is alles wat wenselijk is ook haalbaar. Vigerende wet- en regelgeving en budgetten leggen grenzen op de mogelijkheden. Daarom moeten men prioriteiten en keuzes maken.
Opstellen van een programma van eisen
Deze fase wordt ook wel genoemd het opstellen van een programma van eisen (PVE). Deze eisen moeten de vorm krijgen van een omschrijving van de te leveren prestaties. Daarbij moet duidelijk zijn aan welke eisen altijd moeten worden voldaan en welke eerder wenselijk zijn. De eisen kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn en hebben betrekking op: de locatie, het gebouw, de ruimten, de gebouwdelen en de voorzieningen.
Door de jarenlange ervaring van zijn team van medewerkers kan Liboconstruct de opdrachtgever en de architect bijstaan voor het opstellen van een programma van eisen (PVE) van het bouwproject dat u wil realiseren.
Een gebouwconcept waarbij rekening wordt gehouden met zijn totale levensduur
Beheers- en onderhoudskosten van een gebouw
Het concept heeft ook een weerslag op de beheers- en onderhoudskosten van een gebouw. Het kan degelijk en duurzaam gebouwd zijn, waardoor dagelijkse schoonmaak eenvoudig is en de kosten voor de instandhouding en het onderhoud van de daken en gevels beperkt zijn. Het is mogelijk dat bij het ontwerp van het gebouw niet voldoende gedacht werd aan het noodzakelijke onderhoud of aan maatregelen om het latere energiegebruik te beperken. Een weinig doordachte nieuwbouw kan misschien goedkoper zijn bij de oprichting, maar het kostenplaatje van het energiegebruik, beheer en onderhoud zal hoog oplopen en dit voor een zeer lange termijn.
Rekening houden met de totale levensduur
Een concept waarbij rekening gehouden wordt met de totale levensfunctie van het gebouw houdt dan ook niet alleen rekening met de bouwkosten, maar ook met de vervolgkosten voor gebruik, onderhoud en beheer. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat meer geïnvesteerd wordt in de bouw, maar vooral dat er naar ontwerpen en oplossingen wordt gezocht waarin rekening wordt gehouden met de langetermijnkostprijs. Dit veronderstelt een integrale aanpak en de inbreng van deskundigen in het ontwerpproces.
Door van in het begin de partijen die instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud/beheer te laten samenwerken, ontstaat een betere integratie tussen het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en de exploitatie en dit zowel op het vlak van opbrengsten als kosten.
De samenwerking van de verschillende deskundigen in een bouwteam veronderstelt een constructieve en meedenkende houding van alle partijen om in onderling overleg te bepalen hoe een project gerealiseerd zal worden. Dankzij die samenwerking kunnen innoverende oplossingen worden gevonden, die kwaliteit en meerwaarde genereren.
Door de jarenlange ervaring van zijn team van medewerkers kan Liboconstruct u hierbij als opdrachtgever helpen om uw gebouw te concipiëren waarbij rekening wordt gehouden met zijn totale levensduur.
Uw architecturale keuze
U ontwerpt uw woning samen met het ontwerpbureau van Liboconstruct
Als u een woning of verbouwing wil ontwerpen samen met het studiebureau van Liboconstruct, dan kan dit. Door de jarenlange ervaring van het ontwerpteam, waarmee wij samenwerken, kan dit gebeuren volgens uw eigen inzichten en inspiratie. Wij zijn uw waardevolste partner om uw dromen werkelijkheid te laten worden.
Als u Liboconstruct van bij de ontwerpfase betrekt dan biedt dit zeer grote voordelen. Al snel komt u dan tot realistische uitvoeringsplannen. U hoeft daarbij niet in te boeten aan creativiteit en degelijkheid en weet u dat uw woning voldoet aan de geldende energieprestatienormen.
U ontwerpt uw woning samen met uw eigen architect
U hebt al een architect geraadpleegd. U wil samen met hem uw creativiteit ontplooien. U hebt wellicht al een voorontwerp of reeds een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente. Ook dan kan u bij ons terecht. Met respect voor het ontwerp van uw architect maken wij realistische uitvoeringsplannen zodat op deze wijze uw woondroom wordt verwezenlijkt.
Het studie- en ingenieursbureau waarmee wij samenwerken, kan uw architect ook bijstaan voor het opmaken van de uitvoeringsplannen. Wij zijn dan ook uw ideale bouwpartner voor het uitvoeren van uw project.